เอกสารวิชาต่างๆ

ตรวจเช็คการ Download

24-12-2010 11:41

*** คลิ๊กชื่อเรื่อง ที่ต้องการ Downloads***

GED 5103    การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษา

ผู้สอน ผศ. สนธยา สวัสดิ์ ติดต่อ 086-6563663


———————————————————————————————————————————————-

THAI 5101  ภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสาหรับครู

ผู้สอน อ. กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ ติดต่อ 081-5303804


———————————————————————————————————————————————-

ER 5402       การวิจัยทางการศึกษา


———————————————————————————————————————————————-

EA 5103       การประกันคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษา

ผู้สอน อ.วิไลแสง เหมือนขวัญ ติดต่อ 081-7843577

ฟอร์มเอกสารการเขียนวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา หมู่เรียนที่ 5

Downloadsกดที่นี่


สัปดาห์ที่ 1การประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร ?

เอกสารประกันฯ1-1 DOC

เอกสารประกัน1.1PTT

สัปดาห์ที่ 2หลักการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)

การประกันคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษา1   doc

การประกันคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษา2   doc

การประกันคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาppt1

การประกันคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาppt2

วิชาประกันคุณภาพ 04-12-2010

ไฟล์ PPT โหลดด้านล่างได้เลยครับ

2.2 การพัฒนาระบบประกัน เรียนวันที่ 4

2.3นำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ เรียนวันที่ 11

ไฟล์ DOC โหลดด้านล่างได้เลยครับ

2.2 การพัฒนาระบบประกันฯ อ่านเพิมเติมวันที่ 4

2.3การนำมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ อ่านเพิ่มเติมวันที่ 11


———————————————————————————————————————————————-

รายวิชาของภาคเรียนที่ผ่านมาแล้ว

———————————————————————————————————————————————–

วิชา การวัดผลประเมินผลวิชาความเป็นครู

วิชาความเป็นครู

บทที่ 1 ปรัชญาการศึกษา

บทที่ 2 วิสัยทัศน์(26 มิ.ย.53)

บทที่ 3 ความหมายและความสำคัญของครู

บทที่ 3 พัฒนาการวิชาชีพครู

รายงานกลุ่ม

กลุ่มที่ 1 การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

กลุ่มที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู


วิชาการจัดการในชั้นเรียน

20การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

19การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

18 เคล็ดลับการทำงานอย่างมีความสุข

17การทำงานเป็นทีม

16การบริหารจัดการชั้นเรียน

15การติดต่อสื่อสารในองค์กร

14 มนุษยสัมพันธ์

13วัฒนธรรมองค์กร

12การคิดอย่างเป็นระบบ

11ภาวะผู้นำทางการศึกษา

10ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ

9การประเมินผลการเรียนรู้

8จิตวิทยาการศึกษากับครู

7เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

6การจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

5เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้

4บูรณาการคืออะไร

3รูปแบบการเรียนรู้

2การบริหารหลักสูตร

1ทฤษฎีการเรียนรู้

วิชาภาษาอังกฤษครู1

EnglishMP3

วิธีการเปิดไฟล์ EnglishMP3.pptx


Advertisements