ด่วนนนนนน!!!!!

ด่วน!!!!!!!!จากศูนย์ฝึกวิชาชีพครู

วันที่ 25 กันยายน นี้ ทุกคนจะต้องเตรียม

1.แผนการสอนทุกชั้น ทุกแผนทุกวิชาที่ทำการสอน

2.โครงการ / งานวิจัยหากทำเป็นกลุ่มสามารถทำหลายคนในโครงการเดียวกันได้ แต่หากนำมาส่งที่ศูนย์ฝึกต้องแยกเล่มมาส่ง  และต้องมีลายเซ็นต์ของผู้อนุมัติโครงการด้วย (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

3.CD นำเสนอโรงเรียนที่ไปฝึกสอน

4.แฟ้มสะสมงาน ให้ดูตามคู่มือเล่มสีเขียว

5.คู่มือฝึกวิชาชีพครูเล่มสีฟ้า โดยกรณีที่ครูจากศูนย์ฝึกยังไม่ได้ไปในโรงเรียนที่ฝึกสอนนั้นให้ครูนิเทศก์ในโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นๆเป็นผุ้ดำเนินการ ตรวจนิเทศน์และกรอกให้คะแนน จากนั้นให้ใส่ซองปิดผนึกส่งกลับมาทางศูนย์ฝึก

(ขณะนี้ทางครูนิเทศก์จากศูนย์ฝึกยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการแต่งตั้งอาจจะไปนิเทศก์สถานศึกษาตอนภาคเรียนที่ 2)


Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร