เอกสารประกอบวิชา ER 5402 การวิจัยทางการศึกษา


ER 5402       การวิจัยทางการศึกษา

IOC_แบบฟอร์มและวิธีการ กดเพื่อ download

EA 5103       การประกันคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษา

ภาระงานของนักศึกษา

• ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มอ่านกิจกรรมท้ายเอกสารประกอบการสอนเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงคุณภาพในโรงเรียน

• ในสัปดาห์ต่อไปให้แต่ละกลุ่ม นำรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนที่ตนเองสอน  เพื่อช่วยกันวิเคราะห์รูปแบบการรายงานมีองค์ประกอบอะไรบ้าง  แล้วแต่ละกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรียน ( 22 ม.ค. 54)

ตัวอย่าง

รายงานประเมินตนเอง(กลุ่มงาน) คลิกเอกสารเพื่อ download

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน คลิกเอกสารเพื่อ download

ข้อสอบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คลิกเอกสารเพื่อ download

SAR 2551 รร.บ้านหนองครก คลิกเอกสารเพื่อ download

SAR_Teacher คลิกเอกสารเพื่อ download

sarของครู คลิกเอกสารเพื่อ download

รายงานการปฏิบัติการสอน คลิกเอกสารเพื่อ download

รายงานประเมินตนเอง(รายบุคคล) คลิกเอกสารเพื่อ download

 

กิจกรรม

จุดประสงค์

เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษามาจัดทำระบบสารสนเทศได้

กิจกรรม

1.แต่ละกลุ่มนำข้อมูลผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนเอง กลุ่มละ 1 มาตรฐาน มาจัดกลุ่มข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้   และวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศตามตัวบ่งชี้และมาตรฐาน

2. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลการจัดทำข้อมูลสารสนเทศหน้าชั้นเรียน  พร้อมนำเสนอถึง

2.1. ขั้นตอนการทำงานของกลุ่ม  ปัญหาอุปสรรคที่พบ  วิธีแก้ไข   สิ่งที่ได้เรียนรู้  ตลอดจนข้อคิดที่ได้จากการทำงาน

2.2. ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จัดทำ ให้ช่วยกันอธิบายวิธีการจัดเก็บสารสนเทศ ให้สามารถนำมาใช้ได้สะดวก ง่าย และสามารถปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

2.3. ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จัดทำ ถ้าท่านในฐานะเป็นครูคนหนึ่งในสถานศึกษา จะนำไปใช้อย่างไร

3.เปิดโอกาสให้เพื่อน ๆ ซักถาม  และส่งผลงานให้ผู้สอนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้

2.5การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา คลิกเอกสารเพื่อ downloadAdvertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน เอกสารด่วน!! คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s