ประกาศเรื่องผู้ติด i วิชาประกันคุณภาพ

แจ้งรายชื่อผู้ติด i วิชาประกันคุณภาพ

 

รหัสประจำตัว ชื่อ สกุล งานที่จะต้องทำ
ห้อง 05
52741506 นายดนัย   แสนธิวัง งานกลุ่ม 4 ชิ้น
52741509 นายพงษ์คณาศักดิ์ สกุลธนพิพัฒน์ SAR,  งานกลุ่ม 3 ชิ้น
52741518 นางสาวกิตติยา  สายทอง บันทึกการเรียนรู้, สอบMidterm, SAR
52741540 นางสาววราภรณ์ แก้วชมภู สอบ Final (  ได้เกรด M )
52741544 นางสาวศลิษา ดวงติ๊บ งานกลุ่ม 3 ชิ้น, บันทึกการเรียนรู้
52741555 นางสาวสุประวีณ์ วุฒิสวัสดิ์ SAR
ห้อง 06
52741615 นายพรพิจิตร   โพธิกนิษฐ บันทึกการเรียนรู้,งานกลุ่ม 3 ชิ้น, SAR

(ให้โทรหาครู เพราะครูไม่ได้รับงานที่ฝากไว้)

52741616 นายรณชัย        เมืองนิล SAR , งานกลุ่ม 2  ชิ้น
52741620 นายสุวิทย์        อูปคำ บันทึกการเรียนรู้,งานกลุ่ม 4 ชิ้น, เขียนSARใหม่(เพราะเป็นงานที่จะช่วยผลการสอบกลางภาค)
52741627 นางสาวกัลป์ภาภรณ์ ไชยวรรณ์ บันทึกการเรียนรู้, SAR
52741647 นางสาวปฐมาวดี ทิศป้อง บันทึกการเรียนรู้, งานกลุ่ม 3 ชิ้น
52741653 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรสสุคนธ์ อิ่นศิริ SAR

 

สำหรับงานที่สามารถส่งได้ 2 ทางได้แก่ งานกลุ่ม  คือ

1.E_mail  wilaizen@gmail.com

2. ทางไปรษณีย์  วิไล  แสงเหมือนขวัญ  214/48  หมู่ 5  ซ.วัดต้นปิน  ต.แม่เหียะ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100

ส่วนงานที่ส่งทางไปรษณีย์  ได้แก่  บันทึกการเรียนรู้, SAR

ส่วนผู้ที่ขาดสอบ  จะต้องติดต่อมหาวิทยาลัยก่อน  แล้วนำใบอนุญาต มาติดต่อครูเพื่อนัดหมายสอบ   ให้ติดต่อครูก่อนทางโทร 0817843577

ต่อรายละเอียดงานกลุ่ม

คำชี้แจง งานกลุ่มที่ ไม่ได้ส่ง ให้พิจารณาว่ากลุ่มไม่ได้ทำชิ้นใด แต่ถ้าไม่มีข้อมูลให้เลือก
ชิ้นงานที่อยู่ข้างล่างนี้ทำมาส่งเท่ากับจำนวนชิ้นที่ไม่ได้ส่ง
ชิ้นที่  1    อภิปรายกลุ่ม รายวิชาที่สอน 1  รายวิชาในประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ระบบการวางแผนคุณภาพ   ครูจะมีภาระงานใดที่ต้องทำ
ประเด็นที่ 2 ระบบการควบคุมคุณภาพ   ครูจะมีภาระงานใดที่ต้องทำ
ประเด็นที่ 3  ระบบตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ   ครูจะมีภาระงานใดที่ต้องทำ
ชิ้นที่  2   ให้เสนอวิธีประกันคุณภาพการสอนของตนเอง โดยการประยุกต์ 6  ขั้นตอนของวิธีประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ชิ้นที่  3    ให้อภิปรายถึง  ความเหมือน และความแตกต่าง ระหว่างระบบประกันคุณภาพภายในกับระบบประกันคุณภาพภายนอก
ชิ้นที่  4   ให้อภิปรายถึง  ความเหมือน และความแตกต่างระหว่างการประเมินคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
ชิ้นที่  5   วิเคราะห์ SAR  ของโรงเรียน 1 โรง และนำแผนพัฒนาคุณภาพหรือโครงการของโรงเรียนมา 1 โครงการแล้วปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนตัวอย่างที่ปรากฎในเอกสารประกอบการสอนเรื่อง การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
ชิ้นที่  6    ให้ตรวจสอบทบทวนคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  มา  1  มาตรฐาน
ชิ้นที่  7    ให้นำข้อมูลจากการตรวจสอบทบทวนและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในชิ้นงานที่ 6  มาจัดทำเป็นสารสนเทศ
ชิ้นที่  8    วิเคราะห์รูปแบบและองค์ประกอบของ SAR  ของสถานศึกษา  และร่วมกันอภิปรายดังนี้
ถ้ากลุ่มของท่านได้รับมอบหมายให้เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ให้ท่านช่วยกันเสนอแผน
การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)

 

 

 

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน เอกสารด่วน!! คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s